Under 2023 ökade antalet inkomna klagomålsärenden kraftigt, det vill säga ärenden där någon kontaktar länsstyrelsen med en misstanke om bristande djurskydd.

Djurskyddskontroller avslöjar att en betydande del av hundar lider av övervikt

Mindre resurser läggs på djurskyddskontroller och färre kontroller görs på plats, trots att de har skett en kraftig ökning av misstanke om bristande djurskydd.

För att säkra att djurskyddsreglerna följs gör länsstyrelserna varje år ett stort antal kontroller och andra arbetsinsatser. Under 2023 gjorde länsstyrelserna drygt 8 300 fysiska kontroller och sammanlagt 23 461 arbetsinsatser i detta syfte.

– Det är ett omfattande kontrollområde eftersom lagen gäller för alla djur som hålls: från katter, värphöns, mjölkkor och slaktgrisar till försöksdjur, travhästar, undulater i zoobutiker och elefanter på djurparker. Syftet med kontrollerna är i samtliga fall att säkra att djurhållare följer djurskyddsreglerna, säger Malin Wåhlstedt, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Kraftig ökning av misstanke om bristande djurskydd

Djurskyddskontroller av sällskapsdjur

  • Majoriteten av kontrollerna av sällskapsdjur görs till följd av att länsstyrelsen fått in ett klagomål med misstanke om att djuren far illa.
  • En av de vanligaste bristerna på hund och katt är att sjuka eller skadade djur inte tas till veterinär.
  • Hullbedömningen av hund och katt visar att majoriteten av katterna är underviktiga och en stor del av hundarna är överviktiga.
  • Drygt tre fjärdedelar av antalet beslut om omhändertaganden gäller hund och katt.

Under 2023 ökade antalet inkomna klagomålsärenden kraftigt, det vill säga ärenden där någon kontaktar länsstyrelsen med en misstanke om bristande djurskydd. Samtidigt nådde länsstyrelserna ett viktigt mål – att genomföra minst lika många rutinkontroller som klagomålskontroller.

– Det är också positivt att länsstyrelserna är på god väg att nå målet om att högst var fjärde djurskyddskontroll som görs efter klagomål är utan brister. Det är ett kvitto på att länsstyrelserna blir allt bättre på att rikta kontrollerna dit de verkligen behövs, säger Josefine Bjerking, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Länsstyrelserna nådde däremot inte kravet om att kontrollera en tredjedel av de verksamheter som har tillstånd att använda försöksdjur. Jordbruksverket ser allvarligt på detta och bedömer att länsstyrelserna behöver prioritera försöksdjurskontroller för att nå detta viktiga mål.

Kontrollanter utsätts för hot, våld och påverkansförsök

I samband med arbetet med djurskyddsrapporten har Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna genomfört en enkätundersökning av djurskyddspersonalens arbetsmiljö avseende hot, våld och påverkansförsök. Resultatet av enkäten visar att länsstyrelsernas personal som arbetar med djurskydd är särskilt utsatta och majoriteten av hot, våld, och påverkansförsök framförs i ärenden kopplade till sällskapsdjur. Vi ser allvarligt på resultatet av enkäten eftersom det visar på en otrygg arbetsmiljö. Dessutom tar det tid och resurser från verksamheten som borde läggas på annat.

Färre kontroller på plats

Under 2023 gjorde länsstyrelserna 3 348 rutinkontroller på plats, vilket är det näst lägsta antalet som uppmätts sedan 2014. Endast under pandemin gjordes färre rutinkontroller. För att säkerställa efterlevnaden av djurskyddet bedömer vi att det behöver göras fler rutinkontroller och målet om att kontrollera minst tio procent av anläggningarna med lantbrukets djur nås bara av vissa länsstyrelser.

Källa: Jordbruksverket