Avelsförbud på engelsk bulldog och cavalier king charles spaniel i Norge
Foto: Getty Images.

Avelsförbud på engelsk bulldog och cavalier king charles spaniel i Norge

En färsk dom i Oslo tingsrätt fastställer att avel med raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel, inte är förenligt med norsk djurskyddslagstiftning. Som skäl anges de hälsoproblem som dessa raser har.

Anledningen till att ärendet kommit upp i norsk domstol är att föreningen Dyrebeskyttelsen Norge har stämt organisationerna Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb och Norsk Cavalierklubb samt sex enskilda uppfödare för brott mot paragraf 25 i den norska djurvälfärdslagen. Dyrebeskyttelsen Norge menar att klubbarna och uppfödarna avlat i strid med lagen under flera år då de anser att det inte finns några friska hundar inom raserna. För att få en konkret uttolkning av lagen var en stämning av dessa nödvändig.

Besvikelse över domen

Norsk Kennel Klub säger sig vara förvånad och besviken över domen.

– Om det goda arbete som idag görs genom NKK och rasklubbarna måste stoppas för raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel så fruktar vi att det kommer att påverka hundarnas välfärd negativt, säger Tom Øystein Martinsen, vd för norska kennelklubben i ett pressmeddelande.

Svenska Kennelklubben är enig med sin norska motsvarighet. SKK menar att avelsförbud för en hel ras inte är rätt väg att gå. Uppfödningen kommer då istället att ske under okontrollerade former och importen från valpfabriker och insmugglade hundar kommer att öka. En bättre väg att gå menar SKK är fortsatt och intensifierad dialog mellan uppfödare, domare, klubbar, veterinärer och myndigheter för att påverka aveln i rätt riktning.

Åtgärder som ska förbättra hundhälsan

Inom Svenska Kennelklubben arbetar man sedan länge med hälsofrågor i samarbete med rasklubbar och exteriördomare med målet att få fram friskare hundar.

Redan 2009 infördes de Särskilda rasspecifika domaranvisningarna med målet att verka för en avel som inte uppmuntrar exteriöra överdrifter. Dessa anvisningar har följts upp med utbildning av domare, konferenser för uppfödare och inventeringsstudier av vissa raser.

SKK har även möjliggjort för veterinärer att rapportera operationer som utförts på grund av andningsproblem. För domare finns möjlighet att diskvalificera en hund på grund av ohälsa vid utställning, med påföljden att hunden spärras för avel.

Vidare har SKK tagit fram ett hälsoprogram vad gäller andning och temperaturreglering för fyra brakycefala (kortnosiga) raser. Man har också tagit fram domaranvisningar för hur kritiker ska skrivas för brakycefala raser på utställning.

SKK samverkar också med myndigheter, universitet och veterinärorganisationer kring hälsofrågor. Man delar även i internationellt samarbete kring hundars hälsa.

Samarbete bästa vägen

Att vända en negativ utveckling i en hundras tar tid och är ganska komplext då det ofta inte bara är en faktor att ta hänsyn till. Svenska Kennelklubben är dock övertygade att arbetet med att driva utvecklingen i en positiv riktning görs bäst i en organiserad form där uppfödare, exteriördomare, rasklubbar, veterinärer och myndigheter samarbetar kring samma mål – friska hundar.

Källa: SKK och NKK.