Hunden i människans tjänst

Hunden i människans tjänst

Hunden – människans bästa vän, sägs det. I många fall skulle man kunna skriva under på det. Hunden i människans tjänst är också en fras som ofta används. Det finns olika arbetsuppgifter för hundar och en är att hjälpa sin ägare med olika saker i vardagen, det finns också hundar som tillsammans med sin ägare hjälper andra. Vi reder ut begreppen!

Hunden som hjälper sin ägare kallas för civil tjänstehund. Hunden som tillsammans med sin ägare hjälper andra kallas för social tjänstehund. Dessa två olika tjänstehundssorter har underkategorier beroende på vad de arbetar med. Här kommer en liten beskrivning av de olika sorternas tjänstehundar.

Gemensamt för dessa två kategorier av tjänstehundar är att de bär tjänstetecken och id-handling som är en garanti för att hundarna och förarna är utbildade. Civila tjänstehundar gör en årsprovsbeskrivning för att se att hunden fortfarande kan utföra sitt arbete. De sociala tjänstehundarna utför sitt kvalitetstest vartannat år.

Civila tjänstehundar

Assistanshunden

Assistanshunden fungerar som ett hjälpmedel för sin ägare – hunden är den förlängda armen. Assistanshunden följer med sin ägare i olika miljöer i hundägarens vardagsliv. Den kan ha olika uppgifter och den kan hjälpa både den som har ett dolt funktionshinder och den som har ett fysiskt funktionshinder. I vissa fall använder man ordet assistanshund som ett paraplybegrepp för nedanstående tjänstehundar.

Signalhund

Signalhunden hjälper människor med hörselnedsättning. Hunden har en specifik uppgift att vara ägarens extra öron och påkalla uppmärksamhet till exempel när telefonen ringer eller om det ringer på dörren. Men kanske viktigast av allt är att hunden ska kunna varna om exempelvis brandlarmet går.

Servicehund

Servicehunden finns till för den som har en fysisk funktionsnedsättning. Om en person har någon form av rörelsehinder kan man få hjälp av en hund att exempelvis klä på sig, hämta saker eller öppna en dörr. Denna typ av tjänstehund tränas också på att exempelvis öppna lådor i hemmet och hämta upp sådant som faller på golvet. En servicehund tränas efter det behov ägaren har. Om ägaren behöver hjälp att bära hem maten efter att hen handlat eller få hjälp att ta fram plånboken när hen ska betala så kan hunden tränas till det.

En servicehund tränas utifrån ägarens behov på grund av fysisk funktionsnedsättning, exempelvis för att öppna dörrar, plocka upp saker från golvet med mera. Foto: Getty Images.

Psykisk hälsa-hund

Denna form av tjänstehund hjälper den som har en psykisk funktionsnedsättning. Den kan exempelvis ge en lugnande effekt och stöd när hundägaren går och handlar, reser eller rör sig i allmänna miljöer.

Alarmerande hund

Diabeteshunden – hjälper sin ägare att larma om blodsockret sjunker. Hunden känner av när blodsockret blir för högt eller för lågt och kan då hjälpa ägaren med att hämta en påse med mediciner. Hunden kan också hjälpa till med att larma via trygghetslarm. Epilepsihunden – är inte så vanlig än då man inte ännu kunnat skapa en kvalitetssäkrad metod för detta. Hunden tränas till att markera när ett anfall är på gång eller när det brutit ut. Hunden hämtar då en medicinväska/dosa eller larmar via trygghetslarmet.

Ledarhund

Ledarhunden finns till för den som är synskadad och ska leda sin ägare förbi hinder, visa trappor och kanter. Hunden ska vara lyhörd för sin ägare i trängda lägen. Hunden tränas till att känna igen vissa sträckor samtidigt som också ägaren givetvis är väl orienterad i sin omgivning. Både hund och ägare har ett unikt samarbete och hjälps åt i vardagen. Myndigheten för delaktighet upphandlar färdigdresserade ledarhundar för synskadade på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

Ledarhund är kanske en av de civila tjänstehundar vi är mest bekant med. Dess uppgift är att bland annat leda sin ägare förbi hinder, visa trappor och kanter. Foto: Getty Images.

Sociala tjänstehundar

Denna modell av tjänstehund lyder under den internationella terminologin som IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) har tagit fram. Denna terminologi finns formulerad i ett dokument som benämns som ”white paper”.
Sociala tjänstehundar är ett hundteam bestående av en utbildad hund och en hundförare som arbetar med att ge insatser utifrån deras utbildningsnivå. Man beskriver ofta insatsen som utförs – det vill säga vilken typ av jobb som hundteamet utför.

Hundunderstödda insatser

Den övergripande beskrivningen av när hund och förare arbetar i team kallas för hundunderstödda insatser. Det kan vara en läkare som arbetar med sin hund med en patient, en lärare som arbetar tillsammans med sin hund med en elev eller en stödpedagog som arbetar tillsammans med sin hund med en person i en daglig verksamhet. Genomgående är det personer som i sin profession arbetar med sin hund för att hjälpa en deltagare. Insatsen är målinriktad och strukturerat utformad. Hundföraren och tjänstehunden kallas oftast för hundteam. Under detta övergripande ord – hundunderstödda insatser – så finns det olika modeller som bygger delvis på hundteamets utbildningsnivå samt målgruppen som hundteamet arbetar med. Övergripande för alla tjänstehundar är att de börjar med ett lämplighetstest vars syfte är att undersöka om hunden trivs med att arbeta som social tjänstehund.

Hundunderstödd aktivitet

Detta är mer eller mindre informella möten som har ett mål och syfte med sin aktivitet men aktiviteten behöver inte nödvändigtvis dokumenteras eller utvärderas. Det brukar vara enklare besök för att öka motivationen, stödja eller skapa bättre livskvalitet för en deltagare. Hunden och föraren brukar kunna kallas för besökshundsteam. Besökshundsteamet kan egentligen arbeta med alla målgrupper, i vissa fall kan även ett extra lämplighetstest utföras för att hundteamet ska kunna arbeta med barn i yngre ålder.

Hundunderstödd terapi

Hundunderstödd terapi är en direkt målinriktad, strukturerad terapeutisk insats som utförs av exempelvis hälsopersonal som sjuksköterskor, psykologer eller socionomer. Hundunderstödd terapi fokuserar på att stärka fysiska, kognitiva och psykosociala funktioner hos människan både i grupp och individuellt. Insatsen ska dokumenteras och utvärderas.

Hundunderstödd utbildning/pedagogik

Hundunderstödd utbildning eller pedagogik är en direkt målinriktad insats som utförs av lärare, specialpedagog eller annan utbildad pedagogisk personal. Insatsen fokuserar på att hjälpa barnen att nå kunskapsmålen i skolan, utveckla social kompetens och kognitiva funktioner. Insatsen ska dokumenteras och utvärderas.

Hundunderstödd utbildning/pedagogik syftar till att hjälpa barn att nå kunskapsmål i skolan, utveckla social kompetens och kognitiva funktioner. Foto: Getty Images.

Hundunderstödd coaching/samtal

Hundunderstödd coaching eller samtal är en direkt målinriktad insats som utförs av en coach eller terapeut. Insatsen fokuserar på deltagarens personliga utveckling, sociala kompetens, insikt och funktion individuellt och i grupp. Insatsen ska dokumenteras och utvärderas.

Gemensamt för alla hundunderstödda insatser är att hundföraren måste vara utbildad och kompetent inom det område hen ska arbeta inom. Hundföraren måste också vara utbildad i att läsa av hundens signaler och veta hur hen ska träna och föra sin hund inom den målgrupp hen arbetar inom.

Text: Sara Karlberg. Foto: Getty Images

Om Sara Karlberg
Sara är vd för Svenska Terapihundskolan och Svea Hundtjänst som förmedlar sociala tjänstehundar. Hon arbetar även med hundunderstödda insatser med sina två sociala tjänstehundar. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken ”Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord”.

Aktuellt