Vad innebär skylten
 ”Rastning av hundar förbjuden”?

Vad innebär skylten
 "Rastning av hundar förbjuden"?

Vi som hundägare möts allt oftare på hundpromenaderna av skyltar med budskapet ”Rastning av hundar förbjuden”. Vad innebär detta egentligen? Vi lät Härliga Hunds advokat Anna Öster besvara frågan.

Fråga: Vad innebär en sådan skylt och vem har rätt att sätta upp den? Vad kan hända om en hundägare inte följer anvisningen?

Undrar Eva Gillberg, Karlstad

Svar: Allemansrätten gör det möjligt för oss att ha med hunden ut i naturen och gå över annans mark under förutsättning att du inte skadar gröda, plantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över privat tomt. En markägare får sätta upp skyltar för att slippa diverse oönskade besök på sin fastighet. Tillstånd att sätta upp skyltar behövs inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl, t ex när skylten varnar för en verklig fara (”Varning för hunden”).

Allemansrätten begränsar dock markägarens möjlighet att sätta upp skyltar hur som helst. Det krävs tillstånd för skyltar som avvisar allmänheten från område som är av betydelse för friluftslivet (skyltar av slaget ”Privat område”, ”Enskild badplats” etc). Det samma anser jag gäller för skyltar med budskapet ”Rastning av hundar förbjuden” om denna skylt är uppsatt på ett område som är av betydelse av friluftslivet och om det ej omfattas av en lokal ordningsstadganden. Den lokala ordningsstadgan reglerar vilka lokala bestämmelser det finns i respektive kommun rörande koppeltvång, vistelse på lek-, bad-, begravningsplatser och köpcenter samt vilka skyldigheter som gäller för hundägaren då hunden gjort ifrån sig. Dessa ordningsföreskrifter kan innebära att på vissa platser i kommunen är det förbjudet att vistas med hund. Förbudet kan förenas med vite, vilket innebär att du kan få betala böter om du upprepade gånger bryter mot föreskrifterna. Information om detta brukar finnas på din kommuns hemsida.

Men som hundägare måste du kunna ha möjlighet att promenera med din hund där du bor. I ett fall som prövades i Svea hovrätt gjordes en bedömning ifall rastning av hundar orsakat olägenheter för grannarna i en bostadsrättsförening och om hundägaren då kunde få sin bostadsrätt förverkad, dvs förlora rätten till den. Tingsrätten gjorde bedömningen att en bostadsrättsinnehavare måste ha rätt att rasta hunden i närheten av bostaden och att grannarna i viss mån måste ha överseende om hundar gör sina behov på den egna eller annans tomt. Andra instansen, Svea hovrätt, gjorde bedömningen att om avföringen lämnas kvar, även om det är på den egna tomten, och denna sprider lukt eller lockar till sig insekter, kan inte bostadsrättsinnehavaren anses iaktta sundhet, ordning och skick i enlighet med bostadsrättslagen. I detta fall bedömdes att störningarna inte var så stora att bostadsrätten skulle anses förverkad.

Men en skylt med hundförbud som inte står på privat tomt, en plantering eller som omfattas av en lokal ordningsstadga, behöver du egentligen inte bry dig
om. Vare sig med eller
utan hund. I många fall
ger ett sådant budskap
sannolikt intrycket av att hundar inte är tillåtna,
och av det skälet kan det
vara klokt att ta hänsyn
och tillmötesgå önskemålet. Men den som väljer att inte göra detta har inte gjort något olagligt. Så ”skit” i skylten bara du plockar upp ”skiten”.

Det är inte helt enkelt att veta vad som gäller som hundägare. Börja med att ta reda på vad din kommun har för ordningsregler. Om du bor i en bostadsrätt, läs föreningens stadgar noga. Respektera hemfridszonen och de skyltar som sitter på privat tomt.

Vänligen Anna Öster

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail